แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)