งดให้บริการ SWU Lobby

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) SWU Lobby อาคารเรียนรวม และ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก