แนวปฏิบัติในช่วงการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19