แนวทางการจัดการเรียน การสอน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)