เลื่อนวันรับรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลื่อนวันรับรายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) จากกำหนดการเดิม วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

ระหว่างนี้นิสิตใหม่สามารถกรอกข้อมูลรายงานตัว โดยดำเนินการในระบบ https://supreme.swu.ac.th/student_istart/

สามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2563