ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)