ช่องทางการติดต่อ คณะและหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

 • ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  งานวิเทศสัมพันธ์
  E-mail : ird@g.swu.ac.th
  งานสื่อสารองค์กร
  E-mail : prswunews@gmail.com
  www.facebook.com/prswu
 • ส่วนบริหารงานกลาง
  E-mail : genswu@gmail.com
 • ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
  E-mail : secretaryswu@gmail.com

คณะ/วิทยาลัย

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  E-mail : prcosciswu@gmail.com
  www.facebook.com/cosciswu/
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  E-mail : cci@g.swu.ac.th
  www.facebook.com/CCISWU/

สำนัก/สถาบัน

 • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  E-mail : bsri@g.swu.ac.th
  www.facebook.com/BSRIswu
 • สถาบันยุทธศาตร์ทางปัญญาและวิจัย
  E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
  swuri.r@gmail.com
  E-mail : ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
  swu.r.ec@gmail.com
  E-mail : สัตว์ทดลอง
  labanimals.swu@gmail.com
  E-mail : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ
  swujournal@swu.ac.th
  E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  ipswuoffice@gmail.com
  www.facebook.com/researchswu/
 • สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  E-mail : cemt@swu.ac.th
  www.facebook.com/swucemt
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  E-mail : council@g.swu.ac.th
  E-mail : internalaudit@g.swu.ac.th

โรงเรียน

 • โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  E-mail : satitpsm.secondary@gmail.com
  www.facebook.com/PRSatitpsm/

ศูนย์การแพทย์ฯ

 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
  E-mail : pr.medicine@gmail.com
  www.facebook.com/PR.MedSWU/