ส่วนทรัพยากรบุคคล ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนทรัพยากรบุคคล ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

โดยสามารถฝากเอกสารไว้ที่ BOX ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

หรือติดต่อได้ที่