สำนักหอสมุดกลาง มศว ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง มศว ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

และขยายเวลาส่งคืนหนังสือจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบสถานะกำหนดส่งคืนหนังสือ, ต่ออายุหนังสืออัตโนมัติผ่านระบบ SWU Discovery ใน My Library Card โดย Sign In ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) ได้ที่ https://bit.ly/3bvfwgm