แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือก UKPSF รุ่นที่ 3 ระดับ Fellow

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 และการประกาศปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ในช่วง 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จากที่จะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็น ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งเลย พร้อมรายละเอียดในการดำเนินการขั้นต่อไป

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีสมรรถนะตรงตาม Fellow Dimensions รีบลงทะเบียนเข้ามาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และจะแจ้งกลับรายบุคคล เพื่อคณาจารย์จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องรอวันที่ 1 พฤษภาคม 2563