ข้อควรปฏิบัติที่คนไทยไม่ควรละเลย

ข้อปฏิบัติการป้องกันตนเองเบื้องต้น เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กินร้อน
ปรุงอาหารให้สุกโดยผ่านกระบวนการด้วยความร้อนอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ

แยกช้อน-จานช้อน
ช้อนกลางอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เปลี่ยนเป็น ช้อนใครช้อนมัน หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนกลางหรือจานร่วมกัน

ล้างมือ
ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังจับหน้ากากอนามัย เราสามารถป้องกันตนเองได้โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด

ปิดปาก
ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่เข้าไปในสถานที่แออัด และอย่าลืมทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังจับหน้ากากอนามัย

เว้นระยะ
เว้นระยะห่างจากผู้คนห่างจากผู้คนในสังคมหรือ Social Distancing ในระยะ 1-2 เมตรเพื่อเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัดมากหรือพื้นที่เสี่ยง

อ้างอิงข้อมูลจาก World Health Organization (WHO) และกรมควบคุมโรค
ออกแบบโดย การสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม