ประกาศปิดทำการ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ชั่วคราว)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

โดยสามารถฝากเอกสารไว้ที่ BOX ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

หรือติดต่อได้ที่
>> E-mail : hrswu@g.swu.ac.th
>> Facebook : ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ