ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 3