ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้คำปรึกษา สำหรับนิสิต มศว ทางโทรศัพท์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายการแพร่ระบาดกว้างมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค

ส่วนกิจการนิสิตจึงเปิดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

วันและเวลาที่ให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

โทร. 088-980-9344, 098-270-7655