สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว

สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2563 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ท่านสามารถใช้บริการออนไลน์ของห้องสมุดได้ที่ http://lib.swu.ac.th

สอบถามข้อมูลผ่าน live chat facebook, line : @libswu

Email : asklibrarian@g.swu.ac.th