มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอหยุดตลาดนัดชั่วคราว

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอหยุดตลาดนัดชั่วคราว
ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หากมหาวิทยาลัยให้เปิดจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบต่อไป

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 มีนาคม 2563
โทร. 02-260-3558