โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ( ฝ่ายประถม) ยกเลิกการเข้ารับการประเมินพัฒนาการตามวัย และยกเลิกการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยและชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและประเทศชาติ
ทางโรงเรียนจึงขอ ยกเลิกการเข้ารับการประเมินพัฒนาการตามวัย
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

และ ยกเลิกการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ในวันที่ 22 มีนาคม 2563

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://prathom.swu.ac.th