ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

1) แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนด

2) โรงเรียนปิดทำการระหว่างวันพุธที่ 18- อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ส่วนงานอำนวยการ และ งานบริการวิชาการ ยังคงให้บริการ เวลา 08.30 – 15.30 น.

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ https://www.satitpatumwan.ac.th และ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน https://www.facebook.com/PRPDS