บริการออนไลน์จากห้องสมุด

ในช่วงสถานการณ์ของ COVID-19 ท่านสามารถใช้บริการออนไลน์แทนการมาที่ห้องสมุดได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.swu.ac.th/th