บริการออนไลน์ของทางบัณฑิตวิทยาลัย

บริการออนไลน์ของทางบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ระบบ i-Thesis : https://ithesis.swu.ac.th

ระบบ e-Ethics : http://ethics.swu.ac.th

ระบบ e-Grants : http://egrants.grad.swu.ac.th

ระบบ Turnitin : https://www.turnitin.com

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

Facebook Page : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

Website : http://grad.swu.ac.th

Line : @Gradswu