เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ประชุม จัดการสอนระบบออนไลน์

มศว เปิดใช้งาน Hangouts Meet และ Microsoft Teams สำหรับจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ รองรับได้สูงสุด 250 คน สามารถแชร์หน้าจอ บันทึกวิดีโอดูย้อนหลังได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19883