สำนักหอสมุดกลาง ขยายเวลาคืนหนังสือ

เนื่องจากการปรับเวลาการให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

สำนักหอสมุดกลางขยายเวลาส่งคืนหนังสือที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือเป็น “วันที่ 1 พฤษภาคม 2563”

หมายเหตุ
1. หนังสือที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตามประกาศดังกล่าว ทางสำนักหอสมุดกลาง จะไม่คิดค่าปรับในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
2. หากผู้ใช้บริการต้องการยืมหนังสือสถานะ Check out เป็นกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่งานบริการ ยืม-คืน ประสานมิตร 02-6495446 / องครักษ์ 02-6495421